działanie

Rolnictwo ekologiczne na 90 ha

Köllitsch

LVG_Koellitsch_Luftbild

Demonstracja rolnictwa ekologicznego na ok. 90 ha (48 ha gruntów ornych, 42 ha użytków zielonych). Powierzchnie uprawiane są zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, ale produkty sprzedawane są jako konwencjonalne.  
Celem jest łączenie gospodarowania z edukacją, doskonaleniem zawodowym oraz dokształcaniem. Demonstrowane są metody ekologiczne w uprawie gruntów ornych oraz
w chowie wolnowybiegowym bydła mięsnego.   

Motto: „Celem uprawy jest zharmonizowanie zrównoważonej wydajności zasobów i produktywności powierzchni z zachowaniem i rozwojem dóbr chronionych (gleby, wody, klimat, różnorodność biologiczna, ochrona zwierząt)“

Główne doświadczenia, próby i demonstracje w Köllitsch obejmują:

  • Nowe metody uprawy i uprawy gleby wraz z metodami w rolnictwie ekologicznym
  • Porównanie różnych płodozmianów
  • Surowce odnawialne do wykorzystania przemysłowego oraz energetycznego
  • Zakładanie plantacji drewna energetycznego
  • Ochronę ptactwa w wielkopowierzchniowych gospodarstwach rolnych
  • System ścieżek przejazdowych
  • Udoskonalenie uprawy gruntów ornych wspieranej przez systemy satelitarne
  • Demonstrację odmian
  • Konserwację pasz
  • Porównanie metod siewu rzepaku ozimego

Pozyskane wyniki przekazywane są rolnikom, konsumentom i innym zainteresowanym grupom w formie publikacji specjalistycznych, materiałów informacyjnych, wykładów oraz podczas organizowanych spotkań. 


Zurück