działanie

Przekształcanie gruntów ornych w użytki zielone - badania towarzyszące

Nossen

W celu oszacowania oddziaływania działań rolno - środowiskowych, w gospodarstwach prywatnych przeprowadzane są różne badania towarzyszące.  

Na łąkach, pastwiskach, łąkach kośnych przy pomocy pułapek ewidencjonowane są owady i pajęczaki występujące w warstwie runa, a przy pomocy pułapek glebowych owady i pajęczaki żyjące na powierzchni gleby. Na tej podstawie dokonywana jest ocena bioróżnorodności funkcjonalnej (ważne działania w ekosystemie, takie jak zapylanie oraz naturalna regulacja szkodników).

Oprócz tego, w celu oceny oddziaływania chroniącego przed erozją (w porównaniu do powierzchni z uprawą kukurydzy na kiszonkę),  przeprowadzane są badania denudacji oraz zdolności infiltracyjnej gleby (próby deszczowania). Poza tym, w celu określenia potencjalnego zagrożenia wymywaniem, przeprowadzane są również badania zawartości azotu mineralnego na początku i na końcu okresu wegetacyjnego.

Aktywność biologiczna na powierzchniach z uprawą roślin paszowych oraz na powierzchniach referencyjnych określana jest przy pomocy prób glebowych (określenie biomasy mikrobiologicznej  Cmik) oraz badania występowania dżdżownic. Te doświadczenia towarzyszące, na bazie studium przypadku, mają za zadanie ocenę wpływu oddziaływania zastosowanych na tych powierzchniach działań na życie glebowe oraz jakość gleby, ale także na zmniejszenie wymywania substancji (z pól do zbiorników wodnych).

Streifnetzfaengerys. 1: Zbiór owadów i pajęczaków w runie przez siatkę


Zurück