Produkcja prądu z biogazu

(comments: 0)

tl_files/agroprak/fachbeitraege/de/Biogas/Biogasanlage.jpg

W biogazowniach rolniczych, w procesie fermentacji beztlenowej w fermentowniku, z produktów ubocznych produkcji zwierzęcej (gnojowica lub obornik stały) i/lub z biomasy roślinnej produkowany jest biogaz. Składa się on z metanu i dwutlenku węgla. Metan spalany jest w silniku, który napędza generator wytwarzający energię elektryczną. Ta instalacja do przetwarzania gazu nazywana jest blokiem elektrociepłowniczym. W procesie produkcji energii elektrycznej wytwarzane jest również ciepło.

tl_files/agroprak/fachbeitraege/pl/Biogas/Biogas_Schema_pl.jpg

Rys 1: Schemat biogazowni

W celu zwiększenia ilości gazu, często wykorzystuje się kofermenty (np. surowce odnawialne takie jak: kukurydza, zboże lub zielonka). Przefermentowany produkt końcowy może zostać wykorzystany na powierzchniach użytkowanych rolniczo, jako wysokowartościowy nawóz.

Produkcja energii elektrycznej i ciepła z regeneracyjnego nośnika energii - biogazu, przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu oraz oszczędza kopalne zasoby energetyczne. Największe znaczenie dla ochrony klimatu ma zmniejszenie ilości emitowanego gazu cieplarnianego CO2. Emitowane jest tylko tyle CO2, ile wcześniej związały rośliny.

Zalety produkcji biogazu
• Oszczędność zasobów surowcowych
• Aktywne współdziałanie w zakresie ochrony środowiska
• Zdecentralizowane zaopatrzenie w energię
• Możliwe do magazynowania źródło energii / stale dostępne
• Dodatkowe źródło dochodu dla rolników
• Czerpanie wartości na obszarach wiejskich w Saksonii

Zalety związane z obróbką surowej gnojowicy
• Powstanie gnojowicy o mniejszej intensywności zapachowej
• Zwiększenie przyswajalności przez rośliny
• Wytworzenie homogenicznej i płynnej gnojowicy
• Zmniejszenie strat składników pokarmowych przy optymalnym wywożeniu

Od sierpnia 2004 r. obowiązuje Ustawa o energiach odnawialnych, która ma przyczynić się do zwiększenia udziału energii odnawialnych w zaopatrzeniu w energię elektryczną do roku 2010 do min. 12,5 %, a do roku 2020 do min. 20 %. Rozwój wydajności elektrycznej w Saksonii obrazuje poniższy rysunek nr 2.

tl_files/agroprak/fachbeitraege/pl/Biogas/Biogasanlagen_Sachsen_pl.jpg

Rys. 2: Rozwój saksońskich biogazowni

Z końcem roku 2007 Saksonia dysponowała instalacjami elektrycznymi z produkcji biogazu o mocy 30 MW. Daje to możliwość zaopatrzenia w prąd około 65.000 gospodarstw domowych.
W celu budowy i użytkowania biogazowni należy uzyskać pozwolenia od urzędów krajowych. Istotnym aspektem jest bezpieczeństwo instalacji. W celu zapobiegania wypadkom oraz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko, należy spełnić określone wymogi techniczne w zakresie bezpieczeństwa. Postępując z rozwagą i mając wiedzę fachową można użytkować biogazownię bez stwarzania zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska. Saksoński Urząd Krajowy ds. Rolnictwa oferuje kursy w tym zakresie.

Administracja rolno - środowiskowa w Saksonii stworzyła wiele dodatkowych możliwości dofinansowywania biogazowni. Liczne projekty badawcze przeprowadzane i monitorowane były przez Saksoński Urząd Krajowy ds. Rolnictwa. W przyszłości należy wspierać dodatkowe wykorzystanie ciepła tak, jak to zostało zobrazowane na rys.3. Do tej pory w rolnictwie rzadko wykorzystywano to ciepło w całości.

tl_files/agroprak/fachbeitraege/pl/Biogas/Energiebilanz_pl.jpg

Rys 3: Bilans energetyczny

 

Wydawca: Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii
August-Böckstiegel-Straße 1, 01326 Dresden
Internet: www.landwirtschaft.sachsen.de/
Redakcja: Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii
Dział: Rolnictwo, uprawa roślin
Dr Kerstin Jäkel
Telefon: + 49 35242 / 631 – 7204
Telefax: + 49 35242 / 631 – 7099
Email: kerstin.jaekel@smul.sachsen.de

Zurück

Pasujące do tematu działania rolno - środowiskowe na AgroPrak