Działania w uprawie w celu zmniejszenia erozji Konserwująca uprawa gleby z siewem w mulcz

(comments: 0)

1. Doświadczenie:
W doświadczeniu (początek: jesienią 1992r.), na leżącym na zboczu polu zagrożonym erozją (typ gleby Ut4), na saksońskim obszarze lessowym, pagórkowatym (w pobliżu pól Methau/Colditz)  badane są uprawy w płodozmianie: kukurydza na ziarno (do 2008: burak cukrowy) - pszenica ozima - jęczmień ozimy (uprawa w poprzek do nachylenia stoku) pod kątem oddziaływań w uprawie roli i roślin, uprawy gleby z obracaniem skiby i bez odwracania - zmniejszającej erozję wodną, z siewem w materiał mulczowy (po międzyplonie z gorczycy lub po nawożeniu słomą).

2. Testowane czynniki:
Przeprowadzono kombinację czynników: uprawiany gatunek (F) oraz sposób uprawy gleby (BB). Każda kombinacja realizowana była w tym samym roku na powierzchni cząstkowej (blok).

Czynnik F: Uprawiane gatunki

  • F1 kukurydzy na ziarno
  • F2 pszenicy ozimej
  • F3 jęczmień ozimy

Co roku uprawiane są wszystkie trzy gatunki (1 gatunek w jednym bloku). W każdym bloku, w trzech uprawianych gatunkach przeprowadzane są obie metody uprawy gleby (czynnik B).

Czynnik B: uprawy gleby (do każdej uprawy): (BB: uprawa gleby, ZF: uprawa międzyplonu, KM: kukurydza na ziarno, MS: siew w mulcz, SBB: uprawa przedsiewna)

  • BB 1: Uprawa konwencjonalna z użyciem pługa, bez uprawy ZF (międzyplonów), bez MS
  • BB 2: Uprawa gleby bez odwracania skiby, przy użyciu grubera, nawożenie słomą, uprawa międzyplonu oraz MS pod KM (z SBB), MS w przyp. pszenicy i jęczmienia. 2012 uprawa pasowa pod KM

3. Uprawa doświadczalna:
3 bloki doświadczalne, każdy z 2 parcelami, bez powtórek

4 Ocena/Precyzja:

Plon zbóż ozimych w roku 2012 przekraczał średnie wartości z lat poprzednich. Nie stwierdzono negatywnego oddziaływania niewielkiej ilości opadów wiosną. Średnia plonowania w latach 1998-2012 wynosiła w przypadku pszenicy ozimej 76 kwintali/ha, jęczmienia ozimego 62 kwintale/ha. Plony kukurydzy w roku 2012 (do roku 2008: burak cukrowy) były wyraźnie wyższe niż w latach poprzednich.

Terminy agrotechniczne były dotrzymywane. W związku z tym wyniki doświadczeń można wykorzystywać bez ograniczeń. W okresie oceny uprawa pasowa została po raz pierwszy wykorzystana w uprawie kukurydzy.

5 Wyniki doświadczenia:

Uprawa gleby
Plon 2012 [kwintali/ha]
 
Kukurydza na ziarno
Pszenica ozima*
Jęczmień ozimy
BB 1: pług
112
77
63
BB 2: bezpłużna - z gruberem/ uprawa pasowa
121
72
85

*: Odmiana pszenicy Toras (niewielka podatność na fuzariozę)

 

6 Wnioski / Potrzeba działania:

  • Suma plonów pokazuje, że średnia z ostatnich 12 lat na powierzchniach uprawianych bezorkowo jest taka sama lub wyższa niż w przypadku powierzchni uprawianych przy użyciu pługa.
  • Kukurydza na ziarno uprawiana od momentu przestawienia poletka doświadczalnego w roku 2008/09 (do roku 2008: burak cukrowy) przyniosła plon przekraczający 110 kwintali/ha ziarna przy 86% suchej masy i jest to dotychczas największy zbiór.
  • Badanie ziaren pszenicy (pszenica ozima uprawiana jest po kukurydzy) pod kątem deoksyniwalenolu (DON) wykazało niewielkie obciążenie prób pszenicy. Przy 429 μg/kg zboża wariant "bezorkowo - z gruberem" znajdował się wyraźnie poniżej wartości granicznej dla nieprzetworzonego zboża (1250 μg/kg), zawartość mykotoksyn w wariancie "pług" wynosiła 104 μg/kg.
  • W uprawie pszenicy ozimej po kukurydzy nadal wykonuje się mulczowanie ścierniska po kukurydzy oraz wybiera się odmianę pszenicy mniej podatną na fuzariozę.

Zurück

Pasujące do tematu działania rolno - środowiskowe na AgroPrak